​​Informatie betreffende het beleid van EH Belgium op het gebied van belangenconflicten en de verloning van tussenpersonen ("inducements")

​1. Informatie op het gebied van belangenconflicten

1.1. Algemene principes

In haar handelen heeft Euler Hermes Belgium (hierna genoemd "EHB") zich tot doel gesteld om belangenconflicten tussen de maatschappij en haar klanten, een individuele klant en de verzekeringsmakelaar -tussenpersoon en/of tussen klanten onderling op een eerlijke, rechtvaardige en professionele manier te behandelen. Door de geldende wetten en regelgevingen te respecteren neemt EHB alle nodige maatregelen om belangenconflicten die een belangrijk risico op schade inhouden of gevolgen kunnen hebben voor de belangen van deze huidige, potentiële of oude klanten (hierna de "Klant"), op efficiënte wijze te detecteren en te beheren.

De belangenconflicten kunnen in het bijzonder optreden tussen:
- EHB en een Klant.
- Een betrokken persoon en EHB en/of een Klant van EHB.
- Meerdere klanten van EHB in het kader van een dienstprestatie door EHB aan haar Klanten.
- Een leverancier van EHB en een Klant.

In het kader van haar beleid op het gebied van belangenconflicten, verwijst de term betrokken  persoon naar:
- een werknemer of een directeur van EHB of een aangewezen vertegenwoordiger van EHB en/of elke andere fysieke persoon waarvan de diensten ter beschikking worden gesteld en onder controle staan van EHB en die betrokken is in gereglementeerde activiteiten van EHB;
- een verzekeringsmakelaar of -tussenpersoon, een partner of een gelijkwaardig persoon;
- een fysieke persoon die is betrokken in de dienstprestaties van EHB en/of zijn aangeduide vertegenwoordiger in het kader van een onderaannemingscontract voor dienstprestaties en activiteiten in het domein van de verzekeringen. 

1.2. Interne maatregelen voor de detectie en het beheer van belangenconflicten

Om belangenconflicten te detecteren houdt EHB rekening met de feiten en probeert het bedrijf eveneens te achterhalen of een betrokken persoon of elke andere persoon:
- in deze activiteit een financiële winst heeft nagestreefd of een financieel verlies heeft proberen te voorkomen ten koste van de Klant;
- een belang heeft in het resultaat van een geleverde dienst aan de Klant of bij een transactie die voor zijn rekening werd uitgevoerd en dat verschillend is aan de belangen van de Klant in dit resultaat;
- om financiële of andere redenen werd aangezet om de belangen van EHB en/of een Klant, een groep van Klanten te bevoordelen ten overstaan van deze van EHB en/of een andere Klant of een verzekeringsmakelaar of –tussenpersoon;
- dezelfde professionele activiteiten uitoefent als de Klant,  en/of
- van een andere persoon dan de Klant een voordeel ontvangt of zal ontvangen gekoppeld aan de dienst geleverd aan de Klant, onder de vorm van geld, goederen of diensten uitgezonderd zijn commissie of normaal gefactureerde kos
ten voor deze dienst.Wanneer een belangenconflict wordt gedetecteerd, moet dit snel, rechtvaardig en op adequate wijze worden beheerd. Voorbeelden van basismaatregelen voorzien in de richtlijnen ingesteld door EHB zijn:
- efficiënte procedure voor de controle van de informatiestroom in risicovolle omstandigheden waarbij belangenconflicten kunnen optreden tegen de belangen van een Klant.
- geschikte controles voor de detectie en het beheer van meerdere mandaten als beheerder en de belangen buiten de maatschappij van de betrokken personen.
- geschikte bewarende maatregelen betreffende de informatie over de diensten en activiteiten van EHB op het moment dat een belangenconflict werd gedetecteerd.
- wanneer het nodig is zijn transactieregels van het personeel voor eigen rekening van toepassing op de betrokken personen.
- regelmatig worden de geschiktheid van de systemen en controles van EHB geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Bij het beheer van een belangenconflict kan het aangewezen zijn om extra maatregelen toe te  passen in het  geval de basismaatregelen niet voldoende blijken om het potentiële conflict op  doelmatige wijze te beheren.  Deze laatsten kunnen onder meer de toepassing zijn van ad hoc en specifieke "Chinese walls"  (Chinese  muur) voor deze transacties of andere extra methodes om informatie te scheiden.

De werknemers van EHB moeten ervoor zorgen dat ze volledig onafhankelijk blijven in het  klantenrelaties en in hun relaties met verzekeringsmakelaars en -tussenpersonen. Daarom werden  maatregelen ingesteld om elke beïnvloeding te voorkomen en een onafhankelijke attitude te garanderen:  strikte scheiding van de departementen, voorkoming van onaangepaste inmenging bij bepaalde  activiteiten en/of diensten, een beleid met betrekking tot geschenken en uitnodigingen.

Ondanks alle genomen maatregelen in het kader van het beheer van belangenconflicten kan het gebeuren  dat geen enkele definitieve oplossing werd gevonden. In deze gevallen moet ervoor worden gekozen om de  dienst of de transactie niet te laten doorgaan.

Bijkomende hulp betreffende de identificatie en het beheer van belangenconflicten is te vinden  in de  richtlijnen en procedures ingesteld in het kader van andere specifieke verplichtingen. Zo omvat het  Compliance Management System dat binnen EHB en de Euler-groep werd ingesteld een deontologische  code en een gedragscode, een integriteitsbeleid en een sponsor- en evenementenbeleid.

2. Informatie betreffende het beleid van EH Belgium op het gebied van "inducements"


Euler Hermes Belgium maakt samenwerkingscontracten op met geregistreerde verzekeringsmakelaars. De  contracten regelen de rechten en verplichtingen van beide partijen, met inbegrip van de vergoedingen die de  makelaars mogen aanrekenen betreffende de levering van bemiddelings- en verzekeringsdiensten.

Voor zover hiervoor een mandaat werd gegeven en op voorwaarden dat aan alle dienstvoorwaarden is  voldaan, zal een commissie worden betaald à rato van een bepaald percentage van de commerciële en  politieke risicopremie. Deze commissie varieert van 7 % tot 15 % afhankelijk van het type product, de  specialisatie van de makelaar, zijn kennis van onze producten en de kwaliteit van de geleverde dienst.  Mogelijk kan een extra commissie worden voorzien met de bedoeling om de kwaliteit van de  dienstverlening aan de klant te  verbeteren.

Voor bijkomende informatie over deze beleidsprocedures kan de Klant altijd contact opnemen met de  Verantwoordelijke Compliance binnen EHB. Hij stuurt hiervoor een vraag naar het volgende adres: Euler  Hermes Europe NV, Kunstlaan 56, 1000 Brussel, België. 

Wetgeving Belangenconflicten/Verloning Tussenpersonen

bulleWhite