JURIDISCHE INFORMATIE

Euler Hermes
Een Société Anonyme (besloten vennootschap) met een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen
Kapitaal: € 14.451.032,64
Handelsregister van Parijs nr. B 552 040 594
Verzekeringsholding

COPYRIGHT 

Euler Hermes 2012. Alle rechten voorbehouden.

SITE CREDITS

Webredacteur: Euler Hermes, 1 place des Saisons, 92048 PARIS-LA DEFENSE, FRANCE CEDEX
Origineel websiteontwerp door Euler Hermes, Makheia Digital et Expertime / 4.0 
Publicatiemanager: Joan Wasylik
Webhost: Euler Hermes S.A, 1, place des Saisons, 92048 PARIS -LA DEFENSE CEDEX
Foto's website:

  • Homepage: Werknemers van Euler Hermes, fotograaf Jean-Philippe Cervel, alle rechten voorbehouden.

  • Overige foto's: royaltyvrije archieffoto's

Deze website en de inhoud ervan, met inbegrip van alle informatie en illustraties, worden beschermd door de Franse intellectuele-eigendomswet. Handelsnamen, logos en handelsmerken die door Euler Hermes en zijn dochterondernemingen zijn gedeponeerd, zijn hun eigendom en mogen niet zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt. De inhoud van deze site mag uitsluitend voor persoonlijk gebruik worden gekopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd, tenzij vooraf schriftelijke toestemming van de webredacteuren is verkregen. Bij elke kopie, reproductie of distributie moeten duidelijk de naam van de auteur en de bron vermeld worden.


Euler Hermes of zijn dochterondernemingen zijn onder geen beding aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals financiële of commerciële schade, winstderving, bedrijfsonderbreking, inkomstenderving, schade of gerechtelijke stappen door derden tegen de websitegebruiker, ten gevolge van het gebruik van deze website of enige informatie die op deze website wordt weergegeven.

LIN​KS

Er moet een schriftelijk contract worden ondertekend met de webredacteur voorafgaand aan het aanmaken van hyperlinks naar of van deze website.
 

VIRU​SSEN

U bent ervoor verantwoordelijk dat u gepaste maatregelen treft om uw gegevens en/of softwareapplicaties en/of hardware tegen virussen te beschermen.


PERSOONLIJKE GEGEVENS

Euler Hermes, wereldleider in kredietverzekering, helpt bedrijven te groeien in zowel hun eigen thuismarkt als in exportmarkten, door hun handelsdebiteuren te verzekeren. Met meer dan honderd jaar ervaring in deze sector is de Euler Hermes-organisatie zowel lokaal als mondiaal aanwezig, en garandeert ze overal ter wereld dezelfde servicekwaliteit, van borgstellingen en garanties tot incasso van onbetaalde vorderingen en schadevergoeding voor oninbare vorderingen. Deze specialistische diensten vereisen een goede kennis van de wereldeconomieën en van individuele bedrijven.

Persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn, zullen uitsluitend worden gebruikt voor onze dienstverlening aan u en alleen aan groepsmaatschappijen van Euler Hermes en aan onze partners worden bekendgemaakt.

In overeenstemming met de Franse wet bescherming persoonsgegevens, nr. 78-17 van 6 januari 1978, als gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, hebt u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, om deze zo nodig te wijzigen. Als u van dit recht gebruik wilt maken, stuur dan een schriftelijk verzoek naar: Webmaster, 1, place des Saisons  92048  Paris La Défense – Cedex.

We hebben onze website geregistreerd bij de Franse autoriteit gegevensbescherming, de CNIL.