Woordenlijst

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
BORGSTELLING

Een door een financiële instelling (bank of verzekeringsmaatschappij) geschreven verbintenis die de begunstigde voor een bepaald percentage van het bedrag van de hoofdovereenkomst dekt indien de hoofdschuldenaar in gebreke is gebleven om aan haar verplichtingen te voldoen.


CLAIM

Situatie waarin een risico realiteit wordt. Dit geeft de polishouder recht op vergoeding en activeert het vergoedingsmechanisme waarin de kredietverzekeringspolis voorziet.


DEBITEURENBEHEER

Pakket diensten dat aan bedrijven wordt aangeboden met als doel de inning van vorderingen na facturatie aan de debiteur en, indien van toepassing, tot en met een rechtszaak te waarborgen.


EIGEN INFORMATIE

Informatie opgesteld door de Groepsmaatschappijen, die de exclusieve eigendom is van Euler Hermes. Het is een garantie van de servicekwaliteit die aan de klanten wordt geboden.


INGEVORDERDE SOM

Alle incasso's na schadeloosstelling, zodra de verzekeringsmaatschappij de rechten op verzekerde en vergoede vorderingen van de polishouder overneemt.

INSOLVENTIE

Van rechtswege erkend onvermogen van de debiteur om aan zijn verplichtingen te voldoen en dus om zijn schulden te betalen. ​


KREDIETVERZEKERING

Een verzekering waarmee een bedrijf zichzelf beschermt tegen de risico's van niet-betaling van zijn handelsvorderingen.  ​


MAKELAAR

Een onafhankelijke tussenpersoon die acquisitie pleegt bij bedrijven om hen een kredietverzekeringspolis of factoringovereenkomst aan te bieden. Makelaars adviseren polishouders tijdens de tenuitvoerlegging van de polis of overeenkomst en bij het dagelijks beheer ervan. 


POLIS

Kredietverzekeringscontract tussen Euler Hermes en de polishouder. ​

PREMIE

Bedrag dat door de polishouder aan de verzekeringsmaatschappij wordt betaald in ruil voor risicodekking. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen geboekte premies: het bedrag dat gedurende de periode wordt gefactureerd om het risico volgens het contract te dekken, en verdiende premies: het deel van de premie dat gedurende de periode of eerder is geschreven, overeenkomend met de dekking van risico's gedurende de periode in kwestie.

PREVENTIE

Proces waarbij de polishouder op grond van door Euler Hermes verstrekte informatie over de solvabiliteit van zijn klanten, bepaalde klanten kan selecteren en zijn eigen schade kan beperken.