Euler Hermes > Borgstelling en garantie

Geef aan uw handelspartners en opdrachtgevers de zekerheid die u dat u uw contractuele verplichtingen zult nakomen. De financiële stabiliteit van Euler Hermes geeft hen die zekerheid die ze nodig hebben. Als u uw verplichtingen niet kan nakomen, dan kan uw relatie zeker zijn van schadevergoeding.

Een garantie of een borgstelling  is een waardevol document, opgesteld door een verzekeraar of een bankier, waarin hij verklaart dat u uw verplichtingen tegenover de andere partij zal nakomen.  

In  zowat alle sectoren van de economie worden garanties en borgstellingen gezien als een algemeen aanvaarde techniek om het tot stand komen van contractuele relaties tussen handelspartners mogelijk te maken. 

Eveneens in de relatie met de overheidsinstanties is het gebruik van borgstellingen en garanties gemeengoed. In alle gevallen zoekt de begunstigde (bedrijf/overheid /particulier) van de borgstelling een extra zekerheid dat u uw contractuele of wettelijke verplichtingen zal nakomen.   Doet u dit niet, dan zal de begunstigde van de borgstelling een schadeloosstelling eisen dmv een claim op de garantie of borgstelling. Indien de claim aan alle vormvereisten voldoet, zal Euler Hermes de begunstigde uitbetalen.

 

De 2 soorten garanties en borgstellingen :

Contractuele garanties en borgstellingen

Uw handelspartners vragen een borgstelling aan om zekerheid te hebben dat u al uw verplichtingen nakomt. Bij het niet nakomen van de contractuele afspraken worden uw opdrachtgevers schadeloos gesteld.

 

Wettelijke garanties en borgstellingen

Euler Hermes helpt u met het afdekken van de wettelijke verplichtingen in het binnen- en buitenland jegens ondermeer de douane, belasting-en milieuadministratie.

Belangrijkste voordelen

Bij het aansluiten van een garantiefaciliteit bij Euler Hermes, kiest u voor een lange termijn vertrouwensrelatie waaraan een hele reeks voordelen verbonden zijn​​.

Extra kredietruimte bij uw bankier.
Door uw garanties onder te brengen bij Euler Hermes maakt u ruimte vrij op uw bankkredietlijnen, zodat u deze optimaal kan benutten voor de financiering van uw bedrijfsactiviteit. 

Garanties van een uitmuntende kwaliteit.
Euler Hermes geniet een AA-rating van Standard & Poors, waardoor onze garanties en borgstellingen gemakkelijk worden geaccepteerd door uw zakenpartners in binnen-en buitenland.
Overheidsadministraties en EU instanties eisen eveneens een onberispelijke financiële kwaliteit van de borgsteller.

Een uitgebreid en ervaren internationaal netwerk.
Dankzij ons eigen Euler Hermes netwerk en door samenwerking met Allianz vestigingen, kunnen we in 25 landen een ‘Fronting in eigen huis’ aanbieden.
Onze collega’s in de buitenlandse vestigingen kennen de lokale markt en dankzij hun expertise kunnen we u perfect adviseren voor uw internationale activiteiten.

Deskundig en persoonlijk advies.
De specialisten van Euler Hermes hebben een grondige kennis van uw markt, garantieteksten, contractuele verplichtingen, douaneregelingen.
Via persoonlijke contacten en onderling vertrouwen verstrekken zij u advies op maat.

Snelle afhandeling van uw aanvragen.
Bij Euler Hermes Bonding zijn er weinig administratieve verplichtingen en dankzij onze vlakke structuur kunnen we uw aanvraag snel afhandelen.

Dankzij onze deskundigheid en onze kennis van elke specifieke bedrijfstak kunnen we u een pasklare oplossing aanbieden.

Bouw & installatie

Borgstellingsproducten zijn van oudsher vereist in de bouw- en installatiesector. Ons pakket borgstellingsproducten is even gevarieerd als uw eisen.

Biedingsgarantie
In verband met aanbestedingen voor openbare werken, als zekerheid dat u als aannemer aan wie de werken zijn gegund daadwerkelijk het contract zult ondertekenen en het aangenomen werk volgens contract zult uitvoeren.

Uitvoeringsgaranties
Als zekerheid voor de verplichting die u als aannemer op u heeft genomen voor de levering van goederen en diensten, tot het moment van oplevering of aanvaarding.

Onderhoudsgaranties
Als zekerheid voor de verplichting die u als aannemer op u heeft opgenomen om periodiek onderhoud uit te voeren na de oplevering van een installatie.
Of als zekerheid dat u tijdens de garantieperiode de nodige herstellingen zult uitvoeren indien er zich defecten voordoen.

Garanties voor handelsvorderingen
Grote bouwcontracten worden vaak uitgevoerd door een tijdelijke handelsvereniging (consortium/joint venture), wat specifieke risico's meebrengt voor de verschillende partijen.
Euler Hermes heeft een lange ervaring met joint ventures en biedt speciale joint venture-borgstellingen aan voor de bouwsector die rekening houden met de behoeften in die sector.

Hiertoe behoren regelingen voor het zeker stellen van de interne aansprakelijkheid van de bedrijven onderling. Tegen een zeer gunstige prijs biedt Euler Hermes een systeem aan dat dubbele kosten voor premie en risicoaansprakelijkheid voorkomt.

 

Industrie & kapitaalgoederen

Ook voor bedrijven die een industriële activiteit hebben, of kapitaalgoederen vervaardigen, kan Euler Hermes de geschikte garanties afleveren.

Vooruitbetalingsgaranties
Als zekerheid voor de terugbetaling van ontvangen vooruitbetalingen of voorschotten,  indien u uw verplichtingen tegenover de opdrachtgever niet zou nakomen.

Onderhoudsgaranties
Als zekerheid voor de verplichting die u als aannemer op u hebt opgenomen om periodiek onderhoud uit te voeren na de levering van een machine of installatie.
Of als zekerheid dat u tijdens de garantieperiode de nodige herstellingen zult uitvoeren indien er zich defecten voordoen.

​​Transport en logistiek

Euler Hermes beschikt over een uitgebreide kennis van de Europese douanereglementering, de logistieke sector en international transport.
We verstrekken douaneborgstellingen, als zekerheid voor de betaling van invoerrechten, accijnzen en BTW voor:

Uitstel van de betaling van invoerrechten.

Uitstel van de betaling voor accijnzen.

EU-transitprocedures.

Entrepotprocedures. 

Uw activiteit als fiscaal vertegenwoordiger.

Tijdelijke invoer. 

Ook voor het stellen van garanties voor ‘grensoverschrijdend afvaltransport’ of garanties in het kader van EU invoervergunningen kan u bij ons terecht.

Edit the webpart to manage this rich text.

Be careful to save your webpart before saving and publishing the page.

Edit the webpart to manage this rich text.

Be careful to save your webpart before saving and publishing the page.