Garanties

Geef uw handelspartners en opdrachtgevers zekerheid dat u uw contractuele verplichtingen nakomt samen met Euler Hermes. Door onze financiële stabiliteit en AA- rating zijn wij dé partij bij uitstek! Kan u uw verplichtingen niet kan nakomen, dan kan uw relatie zeker zijn van schadevergoeding.

Wat is een borgstelling?

Een garantie of een borgstelling  is een waardevol document, opgesteld door een verzekeraar of een bankier, waarin hij verklaart dat u uw verplichtingen tegenover de andere partij zal nakomen.  

In  zowat alle sectoren van de economie worden garanties en borgstellingen gezien als een algemeen aanvaarde techniek om het tot stand komen van contractuele relaties tussen handelspartners mogelijk te maken. 

Eveneens in de relatie met de overheidsinstanties is het gebruik van borgstellingen en garanties gemeengoed. In alle gevallen zoekt de begunstigde (bedrijf/overheid /particulier) van de borgstelling een extra zekerheid dat u uw contractuele of wettelijke verplichtingen zal nakomen.   Doet u dit niet, dan zal de begunstigde van de borgstelling een schadeloosstelling eisen dmv een claim op de garantie of borgstelling. Indien de claim aan alle vormvereisten voldoet, zal Euler Hermes de begunstigde uitbetalen.

 

 

2 soorten garanties en borgstellingen

Contractuele garanties en borgstellingen

Uw handelspartners vragen een borgstelling aan om zekerheid te hebben dat u al uw verplichtingen nakomt. Bij het niet nakomen van de contractuele afspraken worden uw opdrachtgevers schadeloos gesteld.

 

Wettelijke garanties en borgstellingen

Euler Hermes helpt u met het afdekken van de wettelijke verplichtingen in het binnen- en buitenland jegens ondermeer de douane, belasting-en milieuadministratie.

 

Onze oplossingen

Dankzij onze deskundigheid en onze kennis van elke specifieke bedrijfstak kunnen we u een pasklare oplossing aanbieden.

 

Bouw & installatie

Borgstellingsproducten zijn van oudsher vereist in de bouw- en installatiesector. Ons pakket borgstellingsproducten is even gevarieerd als uw eisen.

 

Biedingsgarantie
In verband met aanbestedingen voor openbare werken, als zekerheid dat u als aannemer aan wie de werken zijn gegund daadwerkelijk het contract zult ondertekenen en het aangenomen werk volgens contract zult uitvoeren.

 

Uitvoeringsgaranties
Als zekerheid voor de verplichting die u als aannemer op u heeft genomen voor de levering van goederen en diensten, tot het moment van oplevering of aanvaarding.

 

Onderhoudsgaranties
Als zekerheid voor de verplichting die u als aannemer op u heeft opgenomen om periodiek onderhoud uit te voeren na de oplevering van een installatie.
Of als zekerheid dat u tijdens de garantieperiode de nodige herstellingen zult uitvoeren indien er zich defecten voordoen.

 

Garanties voor handelsvorderingen
Grote bouwcontracten worden vaak uitgevoerd door een tijdelijke handelsvereniging (consortium/joint venture), wat specifieke risico's meebrengt voor de verschillende partijen.
Euler Hermes heeft een lange ervaring met joint ventures en biedt speciale joint venture-borgstellingen aan voor de bouwsector die rekening houden met de behoeften in die sector.

 

Hiertoe behoren regelingen voor het zeker stellen van de interne aansprakelijkheid van de bedrijven onderling. Tegen een zeer gunstige prijs biedt Euler Hermes een systeem aan dat dubbele kosten voor premie en risicoaansprakelijkheid voorkomt.

 

Industrie & kapitaalgoederen

Ook voor bedrijven die een industriële activiteit hebben, of kapitaalgoederen vervaardigen, kan Euler Hermes de geschikte garanties afleveren.

 

Vooruitbetalingsgaranties
Als zekerheid voor de terugbetaling van ontvangen vooruitbetalingen of voorschotten,  indien u uw verplichtingen tegenover de opdrachtgever niet zou nakomen.

 

Onderhoudsgaranties
Als zekerheid voor de verplichting die u als aannemer op u hebt opgenomen om periodiek onderhoud uit te voeren na de levering van een machine of installatie.
Of als zekerheid dat u tijdens de garantieperiode de nodige herstellingen zult uitvoeren indien er zich defecten voordoen.

 

​​Transport en logistiek

Euler Hermes beschikt over een uitgebreide kennis van de Europese douanereglementering, de logistieke sector en international transport.
We verstrekken douaneborgstellingen, als zekerheid voor de betaling van invoerrechten, accijnzen en BTW voor:

Uitstel van de betaling van invoerrechten.

Uitstel van de betaling voor accijnzen.

EU-transitprocedures.

Entrepotprocedures. 

Uw activiteit als fiscaal vertegenwoordiger.

Tijdelijke invoer. 

 

Ook voor het stellen van garanties voor ‘grensoverschrijdend afvaltransport’ of garanties in het kader van EU invoervergunningen kan u bij ons terecht.